Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu §2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky nebo osobou oprávněnou léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky vydávat.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny široké (laické) veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Potvrzuji

Obchodní podmínky

společnosti FÉNIX DENTAL, s.r.o., IČO: 256 73 173, se sídlem Praha 8 - Libeň, U Pekařky 314/1, PSČ 18000, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 60054 (dále jen „prodávající“), pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.fenixdental.cz.

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“ nebo pouze „smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese fenixdental.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  • OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
  • Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění OP může prodávající jednostranně měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
  • Webové stránky jsou určeny pouze osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky, zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro (odborníci) podle § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů. Webové stránky nejsou určeny široké (laické) veřejnosti. Pokud nespadáte pod vymezenou skupinu odborníků nebo s některým z ustanovení podmínek nesouhlasíte, prosíme nevyužívejte webové stránky či uživatelský účet (jak je tento pojem definován v čl. 2). Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či porušení zákona vyplývající z porušení předchozí věty.
 2. Uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Přes svůj uživatelský účet může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
 3. Uzavření kupní smlouvy
  • Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou vždy uvedeny za 1 kus. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  • Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu za cenu zboží zobrazovanou ve webovém rozhraní, je-li zjevné, že výše kupní ceny zboží byla do webového rozhraní zadána nesprávně.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Je-li součástí zboží též softwarové vybavení, je v ceně zboží rovněž zahrnuta i cena za poskytnutí licence k jeho užívání, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. Licence je v takovém případě poskytována jako nevýhradní, územně i časově neomezená, a to za účelem umožnění řádného užívání zboží kupujícím. Změny softwarového vybavení (upgrade) nejsou zahrnuty v kupní ceně a jejich realizace je možná pouze na základě samostatné dohody.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • kontaktních údajích kupujícího
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu po stisknutí tlačítka „Do košíku“),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li kupující objednávku ve lhůtě stanovené v žádosti o potvrzení objednávky, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
 4. Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
   • v hotovosti v provozovně prodávajícího,
   • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,
   • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.19-3941020277/0100, vedený u Komerční banky a.s. (dále jen „účet prodávajícího“),
  • Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku za podmínek stanovených zákonem. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Činí-li cena zboží 3 500 Kč nebo více a je-li zboží doručováno v rámci území České republiky, nejsou kupujícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží účtovány. Doprava zdarma dle tohoto článku platí pouze v případě, pokud je technicky možné zajistit dopravu zboží v rámci jedné zásilky dle podmínek dopravce (tj. maximální povolené rozměry zásilky: délka 2 m, výška 0,6 m, šířka 0,8 m o maximální hmotnosti do 10 kg). V případě, kdy je zboží dopravováno ve více zásilkách, nejsou kupujícímu účtovány náklady spojené s balením a dodáním zboží pouze u jedné zásilky. U ostatních zásilek jsou kupujícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží standardně účtovány.
  • Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 7 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  • V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od vystavení daňového dokladu - faktury.
  • V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 8 OP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 5. Práva spotřebitele
  • Kupující, který je spotřebitelem (dále jen „spotřebitel“) ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“) a ve smyslu § 419 občanského zákoníku, má v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, případně od převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem kupní smlouvy dodání několika druhů zboží nebo dodání několika částí.
  • Odstoupení od smlouvy musí být ve lhůtě uvedené v čl. 1 OP odesláno prodávajícímu. V případě sporu je na spotřebiteli, aby prokázal, že od smlouvy odstoupil. Uvedená lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.
  • Pro odstoupení od smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář, který je dostupný na webových stránkách prodávajícího zde a je rovněž součástí OP. Odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel zaslat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím e-mailu na adresu prodej@fenixdental.cz. Zašle-li spotřebitel odstoupení od smlouvy prostřednictvím e-mailu, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.
  • V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 1 OP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti 14 dnů, od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 1 OP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
  • Spotřebitel bere na vědomí, že mimo jiné nemůže od kupní smlouvy odstoupit, je-li předmětem smlouvy dodávka zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo je-li předmětem smlouvy dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, a rovněž je-li předmětem smlouvy dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud spotřebitel porušil jejich původní obal. Všechny výjimky, kdy není možné od smlouvy odstoupit, jsou uvedeny v § 1837 a § 1840 občanského zákoníku.
  • Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud s ním nakládal jinak, než jak by mu to bylo umožněno před uzavřením kupní smlouvy při tradičním prodeji zboží v kamenné prodejně. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Ustanovení čl. 2 a 9.3 OP se na spotřebitele nevztahují.
 6. Přeprava a dodání zboží
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Pokud si kupující zboží nepřevezme, může prodávající po kupujícím žádat úplatu za uskladnění zboží ve výši 20 Kč za každý den, kdy muselo být zboží uskladněno. Prodávající rovněž může v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 7. Práva z vadného plnění
  • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží nemá při převzetí vady. Zboží má vady zejména, pokud
   • nemá vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se nehodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle užívá,
   • neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • není v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud prodávající neprokáže opak.
  • Má-li zboží vady, může kupující uplatnit práva z vadného plnění (dála také jako „reklamace“ nebo „reklamovat“). Kupující nemůže zboží reklamovat, pokud
   • u zboží prodávaného za nižší cenu vytýká vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
   • vytýká pouze opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
   • to vyplývá z povahy zboží,
   • vytýká u použitého zboží vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím,
   • vytýká vadu, kterou sám způsobil,
   • nebo vytýká vadu, o které před převzetím zboží věděl.
  • Má-li věc vady, může kupující žádat opravu věci. Není-li možné vadu odstranit bez zbytečného odkladu opravou, může kupující mimo opravy žádat dodání nové věci bez vad, případně výměnu součásti věci, týká-li se vada pouze této součásti. Není-li možné vadu odstranit opravou nebo výměnou, má kupující právo odstoupit od smlouvy. Místo výše uvedeného může kupující žádat přiměřenou slevu.
  • Pokud kupující reklamuje věc pro stejnou vadu, kterou již v minulosti dvakrát úspěšně reklamoval, nebo pokud se na věci současně vyskytují 3 vady, přičemž každá tato vada brání v užívání věci, má prodávající právo od smlouvy odstoupit.
  • Prodávající vystaví kupujícímu na jeho žádost písemné potvrzení o rozsahu a trvání jeho práv (dále jen „záruční list“).
  • Spotřebitel má právo uplatnit reklamaci na vady, které se u věci vyskytnou v době 2 let (1 roku v případě použité věci) od jejího převzetí. Kupující, který při uzavření kupní smlouvy jedná jako podnikatel jednající v rámci své podnikatelské činnosti (dále jako „kupující podnikatel“) má právo uplatnit reklamaci v době 1 roku od převzetí zboží. Je-li na zboží poskytnuta záruka za jakost, je kupující povinen záruční vady písemnou formou sdělit prodávajícímu bezodkladně po jejich zjištění; nejpozději však do posledního dne sjednané záruční doby.
  • Spotřebitel i kupující podnikatel mohou uplatnit reklamaci na adrese U Pekařky 1/314, 180 00 Praha 8. Pro uplatnění reklamace může kupující využít reklamační protokol umístěný na webových stránkách prodávajícího zde.
  • Při uplatnění reklamace má spotřebitel i kupující podnikatel povinnost prokázat existenci závazku mezi ním a prodávajícím (např. předložením dodacího listu či záručního listu), označit vytýkanou vadu a dále sdělit, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje.
  • Po uplatnění reklamace vystaví prodávající spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje (dále jen „reklamační protokol“).
  • Spotřebitel i kupující podnikatel má povinnost poskytnout prodávajícímu při vyřizování reklamace součinnost, zejména předat věc prodávajícímu k posouzení oprávněnosti reklamace, eventuálně umožnit prohlídku věci, s níž je obtížné manipulovat.
  • Uplatní-li reklamaci spotřebitel, musí prodávající rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace uplatněná spotřebitelem musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 30 dní od jejího uplatnění. Prodávající a spotřebitel se mohou domluvit na prodloužení této lhůty. Taková dohoda musí být uzavřena písemně. Uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace se v případě kupních smluv uzavřených se spotřebitelem považuje za podstatné porušení smlouvy.
  • Po vyřízení reklamace prodávající opět vystaví spotřebiteli reklamační protokol doplněný o datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Byla-li reklamace uznána jako oprávněná, má kupující právo žádat náhradu nákladů, které musel účelně vynaložit v souvislosti s uplatněním reklamace (např. poštovné).
 8. Mimosoudní řešení sporů
  • Prodávající a kupující se zavazují řešit spory z kupní smlouvy smírnou cestou.
  • Nepodaří-li se spor vyřešit vzájemnou dohodou mezi prodávajícím a spotřebitelem, má spotřebitel možnost podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je mimo jiné Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, internetové stránky: adr.coi.cz (seznam dalších subjektů mimosoudního řešení sporů pravidelně aktualizuje a zveřejňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na svých internetových stránkách). Spotřebitel může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, kterou provozuje Evropská komise na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 9. Závěrečná ustanovení
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s nařízením Evropského a parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen Nařízení) a navazujícími obecně závaznými právními předpisy. Prodávající je povinen zpracovávat osobní údaje kupujícího v souladu s Nařízením, jakož i dalšími obecně závaznými právními předpisy, těmito obchodními podmínkami a zásadami zpracování osobních údajů prodávajícího, které jsou dostupné zde.
  • Kupující na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností.
  • Kupující a prodávající tímto sjednávají pro spory vyplývající z kupní smlouvy místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 8, případně Městského soudu v Praze pro spory, u nichž je v prvním stupni věcně příslušný krajský soud dle obecně závazných právních předpisů.
  • Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy se řídí českým právním řádem.
  • Kupující má povinnost seznámit se s obsahem OP ještě před uzavřením kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje, že OP zpřístupní kupujícímu ještě před uzavřením kupní smlouvy.
  • Tyto OP nabývající platnosti a účinnosti dne 21.8. 2020.
Zboží bylo úspěšně přidáno do košíku.
Zboží bylo odebráno z košíku.
Zboží bylo přidáno do Vašich oblíbených
Zboží bylo odebráno z Vašich oblíbených